Η σελίδα της Προσχολικής & Σχολικής Εκπαίδευσης έχει μεταφερθεί σε νέα διεύθυνση! Παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τη νέα σελίδα του περιοδικού που φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών του ΕΚΤ (eJournals)


The Preschool and Primary Education has moved to a new address! Please visit the new journal webpage which is hosted in EKT's eJournals platform.